Şedinţa ordinară a Consiliului local pe luna octombrie

 

Joi, 28 octombrie 2021, ora 16, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară la Sala Studio a Casei de cultură Tecuci.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din: 29.09.2021.

2. Proiect de hotărâre nr. 131/19.10.2021 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pe o perioadă de  trei luni (noiembrie 2021 – ianuarie 2022).

3. Proiect de hotărâre nr. 145/22.10.2021 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiului Tecuci, pe anul 2021.

4. Proiect de hotărâre nr. 147/22.10.2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al UAT Municipiul Tecuci pe trimestrul III 2021.

5. Proiect de hotărâre nr. 137/21.10.2021 privind aprobarea „Planului de Acțiune pentru Eficiență Durabilă și Climă (PAEDC) 2021-2027 al Municipiului Tecuci, județul Galați”.

6. Proiect de hotărâre nr. 138/21.10.2021 privind aprobarea aderării Municipiului Tecuci la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy).

7. Proiect de hotărâre nr. 129/06.10.2021 privind aprobarea Grilei de salarizare a personalului Societății Compania de Utilități Publice Tecuci SRL.

8. Proiect de hotărâre nr. 128/22.09.2021 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții ale Societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi SRL Tecuci.

9. Proiect de hotărâre nr. 130/15.10.2021 privind stabilirea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Piețe Prest Tec SRL Tecuci pentru activități din cadrul Serviciului public de administrare a Cimitirului Municipal, începând cu data de 01.11.2021.

10. Proiect de hotărâre nr. 132/21.10.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul „Modernizare străzi etapa II – lot 4”.

11. Proiect de hotărâre nr. 133/21.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare străzi etapa II – lot 3 – Municipiul Tecuci, Județul Galați”.

12. Proiect de hotărâre nr. 134/21.10.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Reabilitare Zona Interblocuri în Municipiul Tecuci, Județul Galați”.

13. Proiect de hotărâre nr. 135/21.10.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Modernizare străzi în Municipiul Tecuci (str. Sergent Ștefan Puțanu, str. Malului, Bulevardul Carol), Municipiul Tecuci, Județul Galați”.

14. Proiect de hotărâre nr. 136/21.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul „Reabilitare străzi în Municipiul Tecuci str. Prundului, str. Transilvaniei, str. Tudor Panfile, str. Nicorești, str. Matei Basarab, str. Plugului”.

15. Proiect de hotărâre nr. 139/21.10.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Bazin de înot”.

16. Proiect de hotărâre nr. 140/21.10.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tecuci în consiliile de administrație și comisiile de evaluare și asigurare a calității educației din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Tecuci.

17. Proiect de hotărâre nr. 141/21.10.2021 privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale proprietatea UAT Tecuci.

18. Proiect de hotărâre nr. 142/21.10.2021 privind modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini și  contractului de concesiune aferente Serviciului de administrare a domeniului public și privat – Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi Tecuci SRL.

19. Proiect de hotărâre nr. 143/21.10.2021 privind transmiterea în administrarea unităților școlare a unor imobile.

20. Proiect de hotărâre nr. 144/21.10.2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA SDEE Galați, pentru o suprafață de 2,8 mp de teren situat în Municipiul Tecuci.

21. Proiect de hotărâre nr. 146/22.10.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru activități de comerț și prestări servicii din Municipiul Tecuci și viza anuală a acestora.

22. Informări, interpelări, petiții.