Prima ședință a Consiliului local Tecuci din acest an

 

În data de 20 ianuarie 2022, la ora 12, Consiliul local Tecuci este convocat pentru ședință extraordinară de îndată. Ședința se va desfășura online. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 22.12.2021.

2. Proiect de hotărâre nr.04/ 14.01.2022 privind constatarea încetării de drept, înainte de termen a mandatului de consilier local al dlui Gavril Claudiu Sorin.

3. Proiect de hotărâre nr. 10/ 19.01.2022 privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea cererii de finanțare pentru proiectul „Măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni” în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă – CP16/2021 – „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”; Axa prioritară 2. „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”; Obiectivul specific 2.1: „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.”

4. Proiect de hotărâre nr. 03/ 13.01.2022 privind modificarea HCL Tecuci nr. 123/2021 de predare către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect tip – Construire creșă medie”.

5. Proiect de hotărâre nr. 11/ 19.01.2022 privind modificarea și completarea HCL nr. 68/ 22.06.2021, privind transferul managementului Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci de la Consiliul Local Tecuci la Consiliul Județean Galați și aprobarea trecerii imobilelor aferente Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci din domeniul public al Municipiului Tecuci și administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci, în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați.

6. Proiect de hotărâre nr. 13/ 19.01.2022 privind aprobarea participării la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, pentru obiectivul „Amplasare stații reîncărcare autovehicule electrice municipiul Tecuci județul Galați”.